کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر علی رجبی

2- دکتر مصطفی مهدوی

3- دکتر هومن حاجیلو

4- دکتر محسن شایسته فرد

5- دکتر سیوان جمشیدی

6- دکتر علی اسعدی